Spodobovanie spoluhlások

Spodobovanie spoluhlások. Delenie na párové znelé, neznelé a nepárové.