Spolupráce s firmami a handmade tvorcami

* Annemarie Börlind, AW Bridal, Bepon, Biela Perla, DigiQ, Dolly and Dotty, Empikfoto.sk, Hashtag.zoznam.sk, IPčko, Lovely.sk, Max Factor, Melonberries, Nu3o, Pravé slovenské/Folkies, Schooltag.sk, Zoot 
* Amelli Flowers, Anela Dress, Bagit, Dyonadresses, fioreLino handmade, Chalany, Champeriko, Jankiv Siblings, Kristína šperky, Le Bonbon Bijoux, LubkaSabi, LukZu Design, Lumi Handmade, Matty Urbanic, Miko handmade, Miss Orchestra, Moje milené, NISI studio, Petra Weingart, Rolinda, Rouz – Handmade by Žofia Nedopílková, Ručne maľované od Elen, Serish, Smile for Summer, Tinki creative, Vivien Mihalish, Wrtulka
Ak mi chcete zanechať akýkoľvek odkaz alebo máte záujem o spoluprácu v oblasti reklamy, sociálnych sietí, vzdelávania, jazykovej korektúry a pod., budem rada, keď sa ozvete. 

                                                                                                 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre nákup služieb a produktov cez webové rozhranie www.pinkats.sk, prevádzkovateľ Katarína Sušková – PinKatS, IČO: 55782426 , DIČ: 1071631572, so sídlom Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa; zapísanou v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, číslo živnostenského registra 710-19638, osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe § 66b ods. 1 v spojení s § 66b ods. 2 písm. a) a podľa § 47 ods. 1 v spojení s § 47 ods. 2 v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len predávajúci).
 2. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 3. Obchodné podmienky špecifikujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán, teda Kupujúceho a  Predávajúceho.
 4. Vyplnením objednávkového formulára Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi.

 

Predmet kúpnej zmluvy

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú služby a digitálne alebo online produkty, ktoré poskytuje Katarína Sušková – PinKatS.
 2. Tieto služby a produkty zahŕňajú vzdelávacie e-booky, motivačné kartičky, pracovné listy a cvičenia (v PDF formáte), vzdelávacie online kurzy, doučovania a videá. Na webových stránkach www.pinkats.sk je uvedený podrobný popis ponúkaných služieb a online produktov, vrátane uvedenia toho, čo obsahujú, komu sú určené, čo Kupujúcemu môžu priniesť a v akom formáte sú poskytované.
 3. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku. Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania (na základe objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.pinkats.sk, vyplnením potrebných údajov Kupujúcim) alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.

 

Objednávka

 1. Na objednanie služieb prostredníctvom webových stránok www.pinkats.sk slúži objednávkový formulár, kde Kupujúci vypĺňa meno a priezvisko, adresu, e-mail.
 2. Pred odoslaním objednávky je poskytnutá Kupujúcemu možnosť skontrolovať alebo zmeniť údaje, prípadne opraviť chyby. Následne je potrebné potvrdiť zakliknutím príslušného políčka súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Týmto súhlasom Kupujúci potvrdzuje, že si VOP prečítali a plne s nimi súhlasí. Objednávku Kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby”.
 3. O prijatí objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávkovom formulári. Informácia o prijatí objednávky je odosielaná automatickým systémom. Do okamihu obdržania potvrdenia objednávky môže Kupujúci objednávku e-mailom na adresu ksuskova1@gmail.com zrušiť.
 4. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho sa Kúpna zmluva považuje za uzatvorenú.
 5. V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť.
 6. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto VOP. Zmluvu archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Na webových stránkach www.pinkats.sk je vždy uvedená a aktuálne platná cena všetkých ponúkaných služieb a online alebo digitálnych produktov, uvedená v objednávkovom formulári.
 2. Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. Vzhľadom k charakteru poskytovaných služieb, nevznikajú žiadne ďalšie náklady spojené s jeho dopravou. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky je konečná cena.
 3. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená na webových stránkach www.pinkats.sk v okamihu odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webových stránkach www.pinkats.sk (preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny) alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný dodať službu alebo produkt za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu Objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný poskytnúť službu alebo produkt Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 5. Na základe objednávky vystaví Predávajúci Kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorá musí byť uhradená pred dodaním služby. Táto zálohová faktúra bude odoslaná kupujúcemu ihneď po prijatí objednávky na elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho.
 6. Kúpna cena sa hradí v mene EUR.
 7. V prípade bezhotovostného bankového prevodu je Kúpna cena splatná do 7 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.
 8. Dátum splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre, v pokynoch k platbe.
 9. Zálohová faktúra musí byť uhradená kupujúcim jednorázovo. Možnosť zaplatiť kúpnu cenu na splátky nie je možná.
 10. Kupujúci je oprávnený zvoliť si medzi možnosťami uhradenia zálohovej faktúry bankovým prevodom alebo vložením hotovosti priamo na účet Katarína Sušková – PinKatS.
 11. Na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru obsahujúcu všetky zákonné náležitosti. Faktúra bude zaslaná kupujúcemu na jeho elektronickú adresu uvedenú v objednávke bezprostredne do 3 dní od prijatia úhrady.
 12. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

 

Dodanie služby

 1. Termín dodania digitálnych online produktov (e-booky, pracovné listy a cvičenia) a služieb (kurzy, doučovania, videá) je hneď po prijatí platby na účet.
 2. Po vzájomnej dohode je tento termín záväzný a vzťahujú sa naň storno poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 3. Dodanie služby nie je viazané na konkrétnu osobu a je prenosné.
 4. Kupujúci sa zaväzuje, že všetky materiály poskytnuté Predávajúcim (e-booky, pracovné listy, cvičenia, kurzy, doučovania a videá) sú určené pre jeho vlastnú potrebu a nie je dovolené ich poskytovať tretím stranám bez písomného súhlasu Predávajúceho, akokoľvek ich upravovať, kopírovať, rozširovať, používať na komerčné účely či inde publikovať.
 5. Ak sa dohodnuté doučovanie z rôznych dôvodov neuskutoční alebo presunie zo strany Predávajúceho a Kupujúcemu nebude vyhovovať náhradný termín, bude mu vrátená suma v plnej výške.

 

Storno objednávky a reklamácie

 1. Predávajúci upozorňuje, že zakúpené služby možno najneskôr 2 dni pred dodaním služby vrátiť bez storno poplatku. Účastníkovi budú peniaze poukázané formou bankového prevodu.
 2. Pokiaľ účastník bude chcieť stornovať objednávku menej ako 2 dni pred dodaním služby, alebo sa nezúčastní dohodnutého termínu, bude mu naúčtovaný storno poplatok 30% z ceny služby.
 3. Účastník môže kontaktovať predávajúceho ohľadne storno objednávky písomne, buď poštou alebo emailom na adresu ksuskova1@gmail.com. Následne mu bude vyhotovený dobropis, ktorý musí byť účastníkom podpísaný. Po obdržaní podpísaného dobropisu mu bude adekvátna čiastka poslaná na jeho bankový účet do 14 dní.

 

Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 1. V prípade sťažnosti k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo inej sťažnosti, kontaktujte Kupujúci Predávajúceho písomne na adresu uvedenú v čl.I. VOP alebo e-mailom na ksuskova1@gmail.com.
 2. Riešenie spotrebiteľských sporov sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi obsahom objednávky odoslanej kupujúcim z webovej stránky www.pinkats.sk, týmito obchodnými podmienkami. Otázky, ktoré nie sú v tomto dokumente upravené, sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z VOP.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže tieto VOP meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy VOP, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.
 4. Tieto VOP sú účinné od 1.10.2023.