Slovné druhy – Rýchlo a hravo

E-book – Slovné druhy – Rýchlo a hravo. Zopakovanie slovných druhov hravými cvičeniami. Pre 2. stupeň ZŠ.

Slovné druhy – pexeso

Pexeso so slovnými druhmi – nájdi dvojice.

Vzory podstatných mien – spájačka

Vzory podstatných mien – priraď slová k správnym vzorom.

Nesklonné podstatné mená – hľadanie slov

Nájdi 10 nesklonných podstatných mien.

Pravopisná rozcvička – krtkovia

Pravopisná rozcvička – podstatné mená, prídavné mená, slovesá, číslovky, príslovky.

Vety podľa obsahu

Vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho) a ich delenie – oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie.

Spodobovanie spoluhlások

Spodobovanie spoluhlások. Delenie na párové znelé, neznelé a nepárové.