UČÍME SA S PINKATS

Tento pseudonym som vymyslela v čase, keď som zakladala web.

Je to skratka slov pin-up štýlu + Kat ako Katarína + S ako začiatok môjho priezviska.

Som vyštudovaná učiteľka slovenského jazyka a literatúry – filozofie, blogerka, tvorca zábavného aj vzdelávacieho obsahu na sociálne siete. Mám rada pin-up štýl, retro a vintage, preto ma môžeš často vidieť v takomto oblečení.

Učím, píšem, tvorím, vymýšľam.

Aké mám vzdelanie?

Po štúdiu na gymnáziu som externou formou študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, odbor: slovenský jazyk a literatúra – filozofia.

Popri štúdiu na VŠ som pracovala v školstve, a tak už mám do dnešných dní 18-ročnú prax:

Učiteľka II. stupňa – bola som triednou učiteľkou, koordinátorkou prevencie drogových závislostí, výchovy k tolerancii, ochrany ľudských práv, organizovala a zúčastňovala som sa rôznych súťaží, kampaní, školských akcií či viedla krúžky.

Asistent učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením – pomáhala som žiakom so zdravotným znevýhodnením na vyučovacích hodinách s výchovno-vzdelávacou činnosťou, skúsenosti mám s deťmi s ADHD, Aspergerovým syndrómom, autizmom, s mentálnym postihnutím, dysgrafiou, dyslexiou

Okrem toho som 5 rokov pracovala v personálnej agentúre Kariéra s.r.o. v Prahe ako:

Senior Recruitment Consultant – aktívne som vyhľadávala vhodných uchádzačov o zamestnanie, selektovala životopisy, organizovala výberové konania, viedla pohovory, prezentovala uchádzačov o zamestnanie klientovi, poskytovala poradenstvo v oblasti tvorby životopisov.

Aby som sa náhodou nenudila, počas svojej praxe som absolvovala množstvo inovačných a aktualizačných školení a získala 2 atestácie:

II. atestačná práca – Moderne a interaktívne vo vyučovaní občianskej náuky na druhom stupni základnej školy

I. atestačná práca – Inovatívne metódy vo výučbe občianskej náuky na ZŠ

V júni 2024 som absolvovala akreditovaný kurz LEKTORA pre dospelých.

Ďalšie moje školenia:

Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca

Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe

Príprava pre získanie ECDL preukazu

Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov

Projektové vyučovanie v edukačnom procese

Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ

Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese

Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Vitaj u mňa, verím, že sa zabavíš a niečo naučíš!

Sledujte ma